Office

Office

Coming soon   Cotton House

Dokumenty

Dokumenty

Prawnicy

Prawnicy

SPRAWY

SPRAWY

Stała obsługa przedsiębiorców

Nasza Kancelaria świadczy usługi polegające na stałej obsłudze prawnej przedsiębiorców. W ramach ustalonej ryczałtowo miesięcznej kwoty honorarium adwokackiego zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne, przygotowywanie i opiniowanie umów, prowadzenie negocjacji w sporach z kontrahentami naszych Klientów i wreszcie reprezentowanie Klientów w sprawach przed sądami i innymi urzędami we wszystkich instancjach. Wysokość honorarium ustalana jest indywidualnie w odniesieniu do zakresu świadczonych usług.

Sprawy pracownicze

 

Windykacja należności

W sprawach dotyczących windykacji niezapłaconych należności udział adwokata polega w szczególności na:

 • Podjęciu próby uzyskania należnej Klientowi kwoty na drodze pozasądowej poprzez wystosowanie wezwania do zapłaty oraz prowadzenie ewentualnych negocjacji w zakresie terminu lub sposobu zapłaty;
 • Wszczęciu i prowadzenie postępowania sądowego z ukierunkowaniem na uzyskanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, co ogranicza koszty i znacząco przyśpiesza uzyskanie tytułu wykonawczego uprawniającego do wszczęcia egzekucji komorniczej;
 • Wszczęciu i prowadzenie postępowania egzekucyjnego przed komornikiem sądowym.

Sprawy o odszkodowanie

Sprawy o odszkodowanie związane są zwykle z wypadkami komunikacyjnymi lub innymi zawinionymi przez osobę trzecią zdarzeniami, których skutkiem jest szkoda osobowa lub szkoda majątkowa. Poza sprawami, które wynikają z wypadku komunikacyjnego w praktyce naszej Kancelarii najczęściej pojawiają się sprawy związane z uszkodzeniami ciała w wyniku upadku na nierównym bądź nieodśnieżonym chodniku lub innym niewłaściwie utrzymywanym ciągu komunikacyjnym zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków. Pod używanym zwyczajowo i potocznie pojęciem sprawy o odszkodowanie, w istocie mieszczą się różnorakiego rodzaju roszczenia. Najważniejsze z nich to:

 1. Roszczenie o zadośćuczynienie w związku z uszkodzeniem ciała (kwota zadośćuczynienia ma rekompensować cierpienia fizyczne i psychiczne będące skutkiem uszkodzenia ciała);
 2. Roszczenie o zadośćuczynienie związane ze śmiercią osoby najbliższej (kwota zadośćuczynienia ma rekompensować cierpienia psychiczne związane z utratą osoby najbliższej);
 3. Roszczenie o odszkodowanie w związku ze zniszczeniem mienia (odszkodowanie ma rekompensować szkodę poniesioną w związku z np. zniszczeniem samochodu);
 4. Roszczenie o odszkodowanie w związku ze znacznym pogorszeniem się sytuacji życiowej w wyniku śmierci osoby najbliższej(odszkodowanie ma zrekompensować szkodę majątkową związaną np. ze śmiercią osoby, która sprawowała opiekę bądź pokrywała koszty utrzymania swoich najbliższych);
 5. Roszczenie o rentę wyrównawczą albo rentę na zwiększone potrzeby (renta, czyli świadczenie wypłacane cyklicznie, ma rekompensować utracone w wyniku uszkodzenia ciała zarobki lub dodatkowe wydatki związane np. z leczeniem lub rehabilitacją);

W sprawach opisanych powyżej z reguły po stronie zobowiązanej do wypłaty należności stoją Towarzystwa Ubezpieczeń. Powszechną praktyką, doznającą niewielu wyjątków, jest zaś wypłacanie przez te podmioty nalezności w zaniżonej wysokości lub nieuzasadniona odmowa ich wypłaty. Udział adwokata w tego rodzaju sprawach polega zatem w pierwszej kolejności na czynnościach zmierzających do uzyskaniu opisywanych wyżej należności we właściwych i uzasadnionych wysokościach w ramach postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez ubezpieczyciela a następnie weryfikacja kwot wypłaconych i ewentualne prowadzenie postępowania o zapłatę dalszych kwot przed sądem w ramach procesu cywilnego.

W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie proponujemy naszym Klientom rozliczenie po zakończeniu postępowania i faktycznym uzyskaniu przez Klienta należności. Honorarium jest wówczas obliczane jako procentowy udział od uzyskanej kwoty. W takim wypadku nie pobieramy opłat wstępnych a warunki finansowe proponowane przez naszą Kancelarię są konkurencyjne w stosunku do proponowanych przez biura odszkodowań.

Przetargi

Sprawy cywilne

Sprawy cywilne obejmują niezwykle szerokie spektrum stosunków prawnych i sporów między osobami fizycznymi, przedsiębiorcami lub spółkami prawa handlowego. Udział adwokata w sprawie cywilnej, w zależności od jej stadium, zazwyczaj obejmuje:
 1. Analizę okoliczności faktycznych w kontekście obowiązujących przepisów prawa i doradztwo;
 2. Prowadzenie negocjacji zmierzających do ugodowego zakończenia sporu bez pośrednictwa sądu, co pozwala na zdecydowanie szybsze i mniej kosztowne zakończenie sprawy na podstawie ugody pozasądowej;
 3. Sporządzenie pisma wszczynającego postępowanie przed sądem pierwszej instancji (pozew lub wniosek);
 4. Przygotowanie Klienta do rozprawy;
 5. Uczestniczenie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji (w szczególności aktywny udział w rozprawach, sporządzenie pism procesowych, analiza przebiegu sprawy i podejmowanie stosownych kroków w porozumieniu z Klientem);
 6. Sporządzanie środków odwoławczych od nieprawomocnych orzeczeń sądu pierwszej instancji (apelacja lub zażalenie);
 7. Sporządzenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego od orzeczenia prawomocnego;
 8. Uczestniczenie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu egzekucyjnym.

  Sprawy cywilne jakie najczęściej pojawiają się w praktyce naszej Kancelarii:

  • Spory wynikające z niewłaściwego wykonania umów lub ich niewykonania (umowy o świadczenie usług, umowy o wykonanie dzieła, umowy deweloperskie);
  • Spory wynikające z rękojmi lub gwarancji (np. o wymianę samochodu na nowy lub odstąpienie od umowy sprzedaży);
  • Sprawy o zniesienie współwłasności;
  • Sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę w związku z wypadkiem komunikacyjnym lub innym zawinionym przez osobę trzecią uszkodzeniem ciała lub zniszczeniem mienia (np. w związku z nienależytym utrzymywaniem chodników, dróg lub budynków) – omówione szerzej w opisie sprawy o odszkodowanie;
  • Sprawy związane z windykacją należności – omówione szerzej w opisie windykacja należności;
  • Sprawy cywilne rodzinne – omówione szerzej w opisie sprawy rodzinne;
  • Sprawy cywilne spadkowe – omówione szerzej w opisie sprawy spadkowe.

Sprawy Rodzinne

to w istocie sprawy cywilne, które jednak można i należy wyodrębnić z uwagi na fakt, że stosunki rodzinne, to jest w szczególności wzajemne prawa i obowiązki wszystkich członków rodziny, regulowane są przez odrębną ustawę – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. O wyjątkowym charakterze tego rodzaju spraw świadczy choćby to, że są one rozpatrywane przez szczególnie wyodrębnione wydziały rodzinne sądów rejonowych i okręgowych. Udział adwokata w sprawie rodzinnej jest w zasadzie tożsamy z tym opisanym w opisie sprawy cywilne. Musi jednak uwzględniać szczególną specyfikę spraw rodzinnych, nie tylko z uwagi na odrębną regulację prawną ale też ze względu na to, że w tej kategorii spraw nierzadko roztrząsane są okoliczności dotyczące sfery prywatnej.

Sprawy rodzinne jakie najczęściej pojawiają się w praktyce naszej Kancelarii:

 • Sprawy o rozwód;
 • Sprawy o alimenty;
 • Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej, w tym w szczególności ustanowienie rozdzielności z datą wsteczną;
 • Sprawy o podział majątku wspólnego (dorobkowego) po orzeczeniu rozwodu.

Sprawy Spadkowe

to w istocie postępowania należące do kręgu spraw cywilnych. Wyróżnia się je głównie z uwagi na specyficzne uregulowania proceduralne oraz na fakt, że poświęcona jest im wyraźnie wyodrębniona część kodeksu cywilnego – księga czwarta – spadki. Udział adwokata w sprawie spadkowej jest w zasadzie tożsamy z tym opisanym w opisie sprawy cywilne. Musi jednak uwzględniać specyfikę spraw spadkowych, nie tylko z uwagi na szczególną regulację prawną ale też ze względu na to, że w tej kategorii spraw nierzadko roztrząsane są okoliczności dotyczące sfery prywatnej.

Sprawy spadkowe jakie najczęściej pojawiają się w praktyce naszej Kancelarii:

 • Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku – tak na podstawie ustawy jak i na podstawie testamentu;
 • Sprawy o dział spadku, to jest podział majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców;
 • Sprawy o zachowek.

 

Contact

Contact

(Polski)

Kancelaria Radcy Prawnego Jerzy Wysoczyński
90-212 Łódź ul. Sterlinga 27/29
VII Piętro lokal 701
tel. / fax +48 42 636 10 20
NIP 727 250 80 41
biuro@wysoczynski.pl
g1